Widget Android – Polityka prywatności

Aplikacja używa kamery (android.permission.CAMERA) tylko w celu zeskanowania kodu QR aby zautoryzować się w API twojej strony administracyjnej.

Aplikacja nie zbiera, nie wysyła i nie przekazuje żadnych danych osobom trzecim, komunikuje się jedynie z API twoje strony administracyjnej. Cała komunikacja odbywa się po szyfrowanym protokole SSL.


Application uses camera (android.permission.CAMERA) only to scan QR code to authorize with API for your private administration site.

App does not collect, send or relay any data to third party. It communicates only with API with your admin page. All communication are secured with encrypted SSL protocol.