Privacy

Last updated: 2024-03-01

This Privacy Policy outlines how APP ensures the privacy of users by not collecting personal data when using our mobile application and website (collectively referred to as the „Service”).

Information Handling

We do not collect any personal information unless explicitly provided by the user for specific purposes. The application operates with a commitment to user privacy and refrains from gathering personal data without user consent.

Non-Personal Information

While using the Service, certain non-personal information may be automatically collected, such as device information, IP addresses, and usage patterns. This data is solely used for improving and customizing the user experience and is not linked to any identifiable individual.

Security

Our primary focus is on safeguarding user privacy. We implement security measures to protect any non-personal information gathered from unauthorized access or disclosure.

Contact Us

If you have any inquiries regarding this Privacy Policy, please reach out to us using contact form or e-mail.


Ostatnia aktualizacja: 2024-03-01

Ta Polityka Prywatności przedstawia, w jaki sposób APP dba o prywatność użytkowników, nie gromadząc danych osobowych podczas korzystania z naszej aplikacji mobilnej i strony internetowej (łącznie zwanej „Usługą”).

Przetwarzanie Informacji

Nie zbieramy żadnych danych osobowych, chyba że użytkownik wyraźnie dostarczy je w celach określonych przez niego. Aplikacja działa z założeniem poszanowania prywatności użytkowników i powstrzymuje się od zbierania danych osobowych bez zgody użytkownika.

Informacje Nieosobiste

Podczas korzystania z Usługi mogą być automatycznie zbierane pewne informacje nieosobiste, takie jak informacje o urządzeniu, adresy IP i wzorce korzystania. Dane te są używane wyłącznie w celu doskonalenia i dostosowywania doświadczenia użytkownika i nie są powiązane z konkretną tożsamością.

Bezpieczeństwo

Naszym głównym celem jest ochrona prywatności użytkowników. Wprowadzamy środki bezpieczeństwa w celu ochrony wszelkich informacji nieosobistych przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt przy pomocy formularza kontaktowego lub e-mail.